• VÝPLNĚ Fibrafill DENTIN Návod k použití

  Fibrafill® DENTIN

  Návod k použití

Kondenzovatelný výplňový kompozit hybridizovaný vláknovou výztuží

1.

Kavitu preparujte za použití standardních technik a dodržení principů konzervativní stomatologie. Jemně vysušte vzduchem bez příměsi oleje. Zajistěte suché pracovní pole tak, aby nedošlo ke kontaminaci. K izolaci je doporučeno použití kofferdamu. V případě nutnosti použijte pro překrytí pulpy kalcium hydroxid.

2.

Proveďte adhezivní přípravu povrchu tvrdých zubních tkání. Použijte standardní světlem tuhnoucí adhezivní systém. Postupujte v souladu s návodem k použití výrobce adhezivního systému.

3.

Připravte si materiál k aplikaci. Vložte aplikační formu (kompuli) do výtlačné pistole a sejměte její kryt.

4.

Vytlačte potřebné množství materiálu přímo do kavity. Adaptujte těsně ke dnu a stěnám kavity. V případě, že je hloubka preparace větší, než 4 mm, je třeba uplatnit inkrementální techniku. Při aplikaci materiálu dbejte na to, aby zůstal dostatek prostoru pro překrytí vrstvou vhodného krycího kompozitu po celém povrchu výplně (vrstva by měla mít tloušťku 1–2 mm od povrchu okluze, viz bod 6).

Pozn. Výplně II třídy a rozsáhlé kavity je vhodné převést na centrální. Pro vytvoření aproximálních kontur a kontaktních bodů použijte vhodný matricový systém. Chybějící stěny dostavte za použití otěruvzdorného a leštitelného světlem tuhnoucího kompozitu. Polymerujte podle pokynů výrobce.

Klinický tip: Pro zjednodušení adaptace je vhodné před aplikací Fibrafill® DENTIN na dno kavity aplikovat vrstvu zatékavého kompozitu (např. Fibrafill® FLOW).

5.

Materiál vytvrzujte pomocí polymerační lampy. Světlovodnou koncovku přidržte co nejblíže povrchu vyplněné kavity. Pokud uvažujeme efektivní hloubku vytvrzení 4 mm, vytvrzujeme dle typu světelného zdroje:

 • 30 s s při použití halogenové či běžné LED lampy (výkon okolo 700 mW/cm2)
 • 13 s s při použití vysoce výkonné LED lampy (výkon okolo 1200 mW/cm2)
 • 10 s při použití lampy s plazmovým obloukem (výkon okolo 2000 mW/cm2)

6.

Na povrch vytvrzené výplně aplikujte vrstvu otěruvzdorného a leštitelného krycího kompozitu. Tato vrstva by měla mít na povrchu okluzní plochy tloušťku 1–2 mm. Při výběru vhodného materiálu zohledněte estetické nároky dané aplikace. Polymerujte podle pokynů výrobce.

7.

Proveďte artikulační úpravy, zkontrolujte okluzi. Dokončete a vyleštěte standardní technikou.
 • Základní popis

  Zdravotnický prostředek Fibrafill® DENTIN je kondenzovatelný výplňový kompozit s rozptýlenou vláknovou výztuží. Materiál je určen výhradně k použití ve stomatologické praxi. Cílová skupina pacientů není nijak omezena a odpovídá prevalenci postižení.

 • Určené účely použití

  Zdravotnický prostředek Fibrafill® DENTIN je určen ke zhotovování přímých výplní jako náhrada dentinové vrstvy.
 • Kontraindikace

  • Nepoužívat pro přímé překrytí pulpy
  • Nepoužívat u pacientů, u nichž je známá alergie na metakrylátové monomery a polymery
  • Nepoužívat jako finální aproximální či povrchovou vrstvu, vždy je třeba překrýt vrstvou univerzálního kompozitu
 • Důležitá upozornění

  • Materiál je určen k aplikaci při pokojové teplotě. V případě skladování
   v lednici ponechejte kompule s materiálem temperovat alespoň 15 minut při pokojové teplotě.
  • Nepoužívejte v případech, kdy není možno zajistit suché pracovní pole.
  • Nepoužívejte v kombinaci s materiály obsahujícími eugenol. Fenolické látky mohou omezit efektivitu vytvrzení materiálu.
  • Vyhněte se použití přímého intenzivního světla v pracovním poli, mohlo by dojít k předčasnému vytvrzení materiálu a ztrátě aplikačních vlastností.
  • Produkt nepoužívejte, jestliže je obal jakkoli poškozen.
  • Produkt nepoužívejte po uplynutí doby exspirace.
  • Před vyhozením do odpadu produkt jasně označte či znehodnoťte,
   aby nemohlo dojít k jeho použití. Zajistěte svoz zdravotnického odpadu certifikovanou firmou.
  • V případě výskytu nežádoucí příhody ihned kontaktujte výrobce a příslušné orgány členského státu EU.
  • Seznamte se se složením výrobku, bezpečností listy jsou k dispozici u dodavatele produktu.
  • Životnost výplně může být snížena u pacientů s parafunkcí, při dlouhodobém cyklickém zatěžování a v souvislosti s nežádoucí okolností, jako je trauma, skus tvrdého tělesa atp.
 • Bezpečnostní opatření

  • Produkt je určen výlučně k použití zubním lékařem ve stomatologické praxi.
  • Použití je omezeno pouze na indikace definované určeným účelem použití.
  • Při práci používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice a obličejové masky. Uplatněte bezdotykovou techniku.
  • V případě kontaktu nevytvrzeného materiálu se sliznicí v ústech či s pokožkou, ihned jemně setřete vatovým tamponem či gázou a vypláchněte vodou.
  • Dbejte, aby nedošlo ke spolknutí materiálu. Aby jste kontaktu se sliznicí předešli, je vhodné pro zajištění suchého pracovního pole použít kofferdam.
  • V případě zasažení očí ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
  • V případě projevu alergické reakce (ekzém, vyrážka, otok, svědění, příznaky zánětlivé reakce atp.) se obraťte na lékaře a produkt
   v budoucnosti u daného pacienta nepoužívejte.
  • Vyvarujte se přímému pohledu do světla polymerační lampy, při vytvrzování použijte ochranné brýle.
  • V případě neúmyslného přilnutí materiálu na tvrdé zubní tkáně či protetický aparát, odstraňte vhodným nástrojem. Teprve poté začněte vytvrzovat.
  • Aplikační formy (kompule) jsou určeny k jednorázovému použití. Aby jste zabránili křížové kontaminaci, nepoužívejte stejnou kompuli pro více pacientů.
  • Kompule nelze čistit a sterilizovat, je třeba vždy použít novou.
  • Při broušení a leštění vytvrzeného materiálu používejte odsávačku
   a ochranný štít, aby bylo minimalizováno riziko vdechnutí či polknutí brusného prachu.
  • V případě kontaminace při dávkování z kompule materiál dále nepoužívejte.
  • Informujte pacienta o nutnosti dodržování hygienických zásad.
 • Údaje o kompatibilitě

  • Adhezivní systémy: pro vazbu ke sklovině a/nebo dentinu použijte světlem tvrditelný adhezivní systém. Není doporučeno použití jednosložkových adheziv.
  • Krycí kompozitní vrstva: materiál je kompatibilní se všemi běžnými světlem tvrditelnými kompozity. Použijte jakýkoli univerzální kompozit vhodný pro nahrazení skloviny.
 • Skladování

  Pro zachování optimálních vlastností skladujte dlouhodobě při teplotách rozmezí 4–25 oC v neporušeném uzavřeném obalu (kompule) mimo zdroje přímého intenzivního záření. Nevystavujte dlouhodobě teplotám vyšším, než 25 oC. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na obalech.

 • Doplňující informace

  Produkt byl vyvinut výlučně pro použití zubním lékařem. Používejte vždy v souladu s návodem k použití. ADM, a.s. nepřijímá odpovědnost za nežádoucí příhody a škody vzniklé v souvislosti s nedodržením předepsaného postupu či použití mimo rozsah určeného účelu použití. Uživatel přijímá odpovědnost za použití materiálu pro účely, které nejsou výslovně uvedeny v návodu k použití.
 • Balení

  Každé balení obsahuje celkem 20 ks jednorázových kompulí. Každá obsahuje 0,25 g výplňového materiálu. Balení dále obsahuje návod k použití.
 • Údaje o verzi návodu k použití

  Poslední úprava: březen 2021

  ADM, a.s., 03/2021, FORM: 210302

VLÁKNA DENTAPREG® CHRÁNÍME ZUBY

VLÁKNA DENTAPREG® CHRÁNÍME ZUBY

Dentapreg® představuje novou třídu kompozitních materiálů nazývanou konstrukční kompozity. Tyto materiály jsou vhodné pro tvorbu zubních dlah, nosných konstrukcí provizorních můstků a výztuží rozsáhlých rekonstrukcí.