• VÝPLNĚ Fibrafill CUBE Návod k použití

  Fibrafill® CUBE

  Návod k použití

Dentální výplňový kompozit s integrovanou vláknovou výztuží ve formě diskrétních aplikačních dávek.

1.

Kavitu preparujte za použití standardních technik a dodržení principů minimálně invazivní stomatologie, jemně vysušte vzduchem bez příměsi oleje. Zajistěte suché pracovní pole tak, aby nedošlo ke kontaminaci. K izolaci je doporučeno použít koferdam. V případě nutnosti použijte pro překrytí pulpy kalcium hydroxid.

2.

Proveďte adhezivní přípravu povrchu. Použijte standardní adhezivní systém (leptání, bonding). Postupujte dle instrukcí výrobce adhezivního systému. Klinický tip: Pro zjednodušení adaptace Fibrafill® CUBE je doporučeno na dno kavity aplikovat tenkou vrstvu zatékavého kompozitu.

3.

Vyjměte jednotlivé aplikační dávky z blistru a přeneste přímo do kavity pomocí vhodného nástroje. Důležité je, aby orientace aplikační dávky materiálu v kavitě byla stejná jako v blistru.

4.

Adaptujte jednotlivé dávky materiálu do vypreparované kavity pomocí vhodného nástroje s nepřilnavým povrchem tak, aby byl materiál dobře adaptován ke dnu a stěnám. Jednotlivé dávky aplikujte do kavity tak, aby byly orientovány stejně, jako byly uloženy v obalu. Počet využitých aplikačních dávek souvisí s rozměry vypreparované kavity. Při aplikaci dbejte na to, aby zůstal dostatek prostoru pro překrytí otěruvzdorným a leštitelným krycím kompozitem (vrstva tloušťky 1–2 mm od povrchu okluze).

Klinické tipy

Při významné ztrátě TZT (kavity se stěnou tenčí než 2 mm, endodontické ošetření zubu, nedostatečná ferule) se po dostavbě pomocí materiálu Fibrafill® CUBE doporučuje zub navíc ošetřit korunkovou náhradou.

Pro výplně třídy II a rozsáhlejší kavity je vhodné nejdříve převést kavitu na centrální (dostavba aproximálních kontur a kontaktních bodů). Příklad uspořádání diskrétních aplikačních dávek Fibrafill® CUBE ve vyplněné kavitě.

5.

Aplikovaný materiál vytvrzujte pomocí polymerační lampy. Světlo-vodnou koncovku přidržte co nejblíže povrchu adaptovaného kompozitu. Pokud uvažujeme tloušťku vrstvy 4 mm, vytvrzujeme dle typu světelného zdroje.

 • 30 s s při použití halogenové či běžné LED lampy (výkon okolo 700 mW/cm2)
 • 13 s s při použití vysoce výkonné LED lampy (výkon okolo 1200 mW/cm2)
 • 10 s při použití lampy s plazmovým obloukem (výkon okolo 2000 mW/cm2)

6.

Na povrch vytvrzeného výplňového kompozitu aplikujte vrstvu standardního kompozitu při zohlednění estetických nároků dané aplikace. Tento materiál by měl tvořit na okluzním povrchu vrstvu silnou 1–2 mm. Kompozit vytvrzujte dle instrukcí výrobce.

7.

Finální kroky se neliší od zhotovení klasické přímé výplně. Proveďte artikulační úpravy, kontrolu přechodu výplň/zub a konečné vyleštění výplně za použití standardních technik.
 • Základní popis

  Zdravotnický prostředek Fibrafill® CUBE je dentální výplňový kompozitní materiál s integrovanou vláknovou výztuží, který je určen pro použití v záchovné stomatologii. ZP má formu diskrétních aplikačních dávek tvaru polštářků, které se skládají ze dvou vrstev částicového kompozitu proložených orientovanou výztuží ze skleněných vláken.
 • Určené účely použití

  Zdravotnický prostředek Fibrafill® CUBE je určen ke zhotovování přímých výplní v případě rozsáhlé ztráty tvrdých zubních tkání, především v postranním úseku chrupu jako náhrada dentinové vrstvy.
 • Kontraindikace

  • Nepoužívat pro přímé překrytí pulpy
  • Nepoužívat u pacientů, u nichž je známá alergie na metakrylátové monomery a polymery
  • Nepoužívat jako finální aproximální či povrchovou vrstvu, vždy je třeba překrýt vrstvou univerzálního kompozitu
 • Bezpečnostní opatření

  • Produkt je určen výlučně k použití zubním lékařem.
  • Způsob použití je omezen na indikace související u s určenými účelem použití.
  • Při aplikaci doporučujeme používat ochranné rukavice a uplatnit bezdotykovou techniku.
  • Vyvarujte se zasažení očí, spolknutí, kontaktu s kůží a měkkými tkáněmi.
  • V případě kontaktu nevytvrzeného materiálu s měkkými tkáněmi či kůží, jemně setřete vatovým tamponem či gázou a vypláchněte vodou. Jestliže se vyskytne alergická reakce (ekzém, vyrážka, příznaky zánětlivé reakce, otok či svědění), vyhledejte lékařskou pomoc a produkt v budoucnosti u daného pacienta nepoužívejte.
  • Vyvarujte se přímému pohledu do světla polymerační lampy, při vytvrzování materiálu použijte ochranné brýle.
  • V případě přilnutí materiálu na tvrdé zubní tkáně nebo protetický aparát mimo určené místo, odstraňte materiál vhodným nástrojem, teprve poté začněte vytvrzovat.
  • Informujte pacienta o důležitosti dodržování hygienických zásad.
 • Údaje o kompatibilitě

  • Adhezivní systémy: pro vazbu ke sklovině a/nebo dentinu použijte světlem tvrditelný adhezivní systém. Nedoporučujeme použití jednosložkových adheziv.
  • Krycí kompozitní vrstva: materiál je kompatibilní se všemi světlem tvrditelnými kompozitními materiály. Použijte jakýkoli univerzální kompozit, vhodný k použití jako náhrada skloviny (např. Tetric EvoCeram®, Filtek™ Ultimate a jim podobné).
 • Důležitá upozornění

  • Zdravotnický prostředek Fibrafill® CUBE je určen k použití při pokojové teplotě. V případě skladování v lednici ponechejte produkt alespoň 15 minut před použitím temperovat při pokojové teplotě.
  • Nepoužívejte v případech, kdy není možno zajistit suché pracovní pole.
  • Nepoužívejte v kombinaci s materiály obsahujícími eugenol, fenolické látky mohou omezit efektivitu vytvrzení materiálu.
  • Vyhněte se použití přímého intenzivního světla v pracovním poli, mohlo by dojít k předčasnému vytvrzení materiálu.
  • Produkt nepoužívejte, jestliže je ochranný obal jakkoli poškozen.
  • Aplikační dávku materiálu dále nepoužívejte v případě, že došlo ke kontaminaci či poškození při přenosu na určené místo užití.
  • Produkt nepoužívejte po uplynutí doby exspirace.
  • Nedotčené aplikační dávky mohou být dále využity v případě, že není porušena krycí fólie a balení je dále skladováno v souladu s předepsanými podmínkami.
  • V případě výskytu závažné nežádoucí příhody ihned kontaktujte výrobce a příslušné orgány členského státu EU.
  • Před vyhozením do odpadu produkt označte a znehodnoťte vytvrzením. Zajistěte svoz zdravotnického odpadu certifikovanou firmou.
  • Cílová skupina pacientů není omezena a odpovídá prevalenci postižení.
 • Skladování

  Pro zachování optimálních vlastností je doporučeno skladování v rozmezí 4–25 ºC v neporušeném blistru mimo zdroj přímého intenzivního záření. Nevystavujte dlouhodobě teplotám vyšším než 25 ºC. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na obalech. Dávky materiálu, které zůstanou v neporušeném oddílu částečně otevřeného blistru (tj. nebyla odtržena hliníková krycí folie), jsou dále použitelné bez omezení.

 • Doplňující informace

  Produkt byl vyvinut výlučně pro použití zubním lékařem. Používejte vždy v souladu s návodem k použití. ADM, a.s. nepřijímá odpovědnost za škody vzniklé kvůli nedodržení specifikovaného postupu či použití mimo stanovený indikační rozsah. Uživatel přejímá odpovědnost za použití materiálu pro účely, které nejsou výslovně vedeny v návodu k použití.
 • Balení

  Každé balení obsahuje celkem 9 blistrů po 4 aplikačních dávkách. Kompletní balení tedy obsahuje celkem 36 ks aplikačních dávek. V jednotlivých typech balení se liší pouze velikost aplikačních dávek.

  Fibrafill® CUBE S – 65 ± 5 mg
  Fibrafill® CUBE M – 95 ± 8 mg
  Fibrafill® CUBE L – 180 ± 10 mg

 • Údaje o verzi návodu k použití

  Poslední úprava: březen 2020

  ADM, a.s., 03/2020, FORM: 200310

VLÁKNA DENTAPREG® CHRÁNÍME ZUBY

VLÁKNA DENTAPREG® CHRÁNÍME ZUBY

Dentapreg® představuje novou třídu kompozitních materiálů nazývanou konstrukční kompozity. Tyto materiály jsou vhodné pro tvorbu zubních dlah, nosných konstrukcí provizorních můstků a výztuží rozsáhlých rekonstrukcí.